Archive for the ‘aqidah & ahlak (islam)’ Category

Aqidah secara bahasa diambil dari kata aqdun-’Aqoid yang berarti akad atau

ikatan, menguatkan; mengokohkan; meneguhkan.

Secara istilah aqidah dimaknai sebagai (lebih…)

Iklan